top of page

Group

Public·35 members

Engleska Gramatika Za Svakoga PDF _HOT_primjer, pridjev dental zubni u imenskoj frazi dental decaypropadanje zuba ne odreuje blie ni jedno od obiljeja referentaizraenog imenicom propadanje, ve samo daje informaciju o objektuprocesa propadanja. Slino tome, rural ruralni u rural policemanpolicajac koji radi u ruralnim pred-jelima/van grada dajeinformaciju o lokaciji gdje ta kategorija policajaca radi, ali ne io svojstvu samog lica na koje se upuuje leksemom po licajac. Takvipridjevi u literaturi nazivaju se asocijativnim (Giegerich, 2006).Posebno je interesantno to asocijativni pridjevi mogu da imajusvoje ekvivalente u vidu imenica u istom znaenju, na primjer:dental decay tooth decay rural policeman country policeman5to znaida se pridjevska u nekim sluajevima moe zamijeniti imenskomatribucijom, ali da takva mogunost ne postoji za prototipskepridjeve. Na primjer, a beautiful queen lijepa kraljica nije istoto i beauty queen kralji-ca ljepote.. Gigrik (Ibid.) navodi daprototipski ili askriptivni (ascriptive) pri-djevi obino mogu da sepojave u predikatu: a beautiful picture the picture is beautifullijepa slika slika je lijepato ne vai za asocijativne, npr: dentaldecay the decay is dental* propadanje zuba propadanje je zubno Kadaimenice funkcioniu kao atributi, mogu imati i askriptivnu iaso-cijativnu funkciju. Gigrik (2006: 3) navodi da se semantikiodnos elemenata fraze u prvom sluaju moe parafrazirati kao je, adruga kao asocira sa/ima veze sa. Primjeri askriptivne funkcije N1su boy actor djeak glumac, metal bridge metalni most, dok suprimjeri asocijativne funkcije N1 school dinner kolska veera/veerau koli, morning coffee jutarnja kafa. Gigrik na istom mjestu navodiprimjere koji pokazuju da ista imenica moe da ima i askriptivnu iasocijativnu funkciju. Na primjer, engleska imenica metal u metalbridge metalni most ima askriptivno znaenje, dok u metal fatiquezamor metala ima asocijativno znaenje. Meutim, ostaje injenica dasu askriptivni pridjevi prototipski atributi i da imenski, uprkostome to imaju i askriptivnu funkciju, jesu primarno asoci-jativni.Takvo intuitivno osjeanje Gigrik (Ibid.) povruje sljedeimrijeima:
Engleska Gramatika Za Svakoga PDFIz dosadanjih primjera se vidi da se engleska imenska atribucijana crnogorski moe prevoditi: a) pridjevom i b) strukturom u kojojse na prvom mjestu nalazi izvorna imenica na poziciji N2, nakonkoje slijedi predloko--padeka fraza iji sadraj odgovara sadraju N1.Kada se prevodi pridje-vom, vidjeli smo da su ekvivalentnestrukture na crnogorskom apsolutno pri hvatljive, to dokazuje da ipridjevi u crnogorskom imaju i askriptivno i asocijativno znaenje.Radi preglednosti ovdje ponovo navodimo par pri-mjera, a desno odprimjera ukazujemo na funkciju atributa: a) prevoenje pridjevommetal bridge metalni most N1- askriptivno (materijal) morningcoffee jutarnja kafa N1- asocijativno (vrijeme) mountain plantsplaninsko bilje N1- asocijativno (lokacija)


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page